Jin Yong x Arts in Hong Kong Harbour Tour

"Jin Yong x Arts in Hong Kong Harbour Tour" showcases heroes from Jin Yong's novels through Ren Zhe's sculptures, spanning Victoria Harbour and tourist attractions from Edinburgh Place to the Hong Kong - Macau Ferry Terminal, Kai Tak Cruise Terminal, West Kowloon Cultural District and others.
A Path to Glory – Jin Yong's Centennial Memorial, The World of Wuxia
1
Edinburgh Place, Central
15/3 - 2/7
Genghis Khan, Guo Jing, Xiaolongnu, Yang Guo, Abbess Miejue, Fan Yao, Wanyan Honglie, Hu Fei, Zhou Botong, The Golden Wheel Monk
A Path to Glory – Jin Yong's Centennial Memorial, Sculpted by Ren Zhe
2
Hong Kong Heritage Museum
16/3 - 7/10
Dongfang Bubai, Ren Woxing, Linghu Chong, Ren Yingying, Xiao Feng, Xu Zhu, Duan Yu, Guo Jing, Huang Rong, Yang Guo, Xiaolongnu, Ouyang Feng, Wang Chongyang, Hong Qigong, Huang Yaoshi, Yi Deng, The White-browed Eagle King, The Green-winged Bat King, The Golden-haired Lion King, The Purple Robe Dragon King, Feng Qingyang, Zhang Wuji
Other Collaborative Landmarks
 
3
Hong Kong International Airport
15/3 - 14/6
Guo Jing
4
Hong Kong-Macau Ferry Terminal
1/5 - 31/7
The Golden Snake Warrior
5
Kai Tak Cruise Terminal
25/4 - 24/10
Chen Jinnan
6
West Kowloon Cultural District
31/5 - 30/8
The Sweeper Monk
19/7 - 18/10
Genghis Khan, Xiaolongnu, Yang Guo, Abbess Miejue, Fan Yao, Wanyan Honglie